ЗАТВЕРДЖЕНО
Правлінням ГО “УАФТ”
Протокол №2 від 30.11.11р.
із змінами засідання Правління 
Протокол №1 від 31.05.17р.

ПОЛОЖЕННЯ
про членство у громадській організації 
“Українська Асоціація фізичної терапії”

1. Вступ у організацію

1.1. Членами громадської організації «Українська Асоціація фізичної терапії» (далі – Асоціація) можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років та мають відповідну кваліфікацію підтверджену належними документами, визнають і підтримують мету та напрями діяльності Асоціації, передбачені цим Статутом.

1.2. Членство у Асоціації є на добровільних засадах та на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.3. Прийняття у члени Асоціації здійснюється Правлінням на підставі особистої письмової заяви встановленого зразка. Заява про прийом у члени Асоціації подається на ім’я голови Правління Асоціації. Правління Асоціації або його уповноважений орган, здійснює прийом у члени Асоціації відповідно до пункту 2 цього Положення.

1.4. Кандидат у члени Асоціації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації. Рішення про прийом у члени Асоціації приймається більшістю голосів загального складу Правління Асоціації у термін визначений Правлінням, але не пізніше 3 (трьох) календарних місяці з дати подачі заяви.

1.5. Правління Асоціації має право відмовити у прийняті особи у члени Асоціації з таких підстав та у таких випадках:
1.5.1. неналежного оформлення поданих документів, які є затверджені Асоціацією;
1.5.2. заборгованістю перед Асоціацією;
1.5.3. не набрання кандидатом у члени Асоціації більшості голосів від загального складу Правління Асоціації з питання його прийняття;
1.5.4. порушення кримінальної справи щодо заявника.

2. Набуття членства у організації

2.1. Особи, які бажають набути членства у Асоціації повинні подати до Правління Асоціації особисту письмову заяву та копії супроводжуючих документів затверджених Правлінням Асоціації (див. п.2 процедури подачі документів на вступ до Асоціації).

2.2. Дійсною вважається заява, яка була написана не пізніше ніж за 6 (шість) місяців, до дати подачі заяви.

2.3. Розгляд заяви та прийняття рішення Правлінням Асоціації або його уповноваженим органом щодо прийому у члени Асоціації відбувається раз у квартал. 

2.4. Правління Асоціації залишає за собою право у випадку недостатніх чи неточних даних зобов’язати заявника надати додаткові чи підтверджуючі документи його особистості та професійної кваліфікації.

2.5. Кандидату, який подав усі, необхідні документи на прийом у члени Асоціації, присвоюється категорія членства в Асоціації, яка у подальшому може бути змінена із зміною його освітньої кваліфікації та/або професійної діяльності. Присвоєння категорії членства, визначається згідно порядку, затвердженого Правлінням Асоціації.

2.6. При прийнятті Правлінням Асоціації або його уповноваженим органом позитивного рішення на прийом у члени Асоціації, заявнику надаються реквізити для сплати вступного та членського внесків. Внески сплачуються протягом квартального оновлення Реєстру Асоціації. Розмір та порядок сплати внесків у Асоціацію окремо визначає Правління Асоціації.

2.7. Розмір вступного та членського внесків визначається відповідно до присвоєної категорії членства в Асоціації.

2.8. Після підтвердження сплати кандидатом відповідної категорії членства вступного та членського внесків, Правління Асоціації або його уповноважений орган проводить реєстрацію нового члена Асоціації з присвоєнням йому реєстраційного номера та внесенням його до Реєстру Асоціації. Кандидати, категорія членства яких, не передбачає сплати внесків, проходять реєстрацію у Асоціації без підтвердження сплати.

2.9. На підтвердження членства, за рішенням Правління, члену Асоціації може видаватися встановленого зразка «Свідоцтво члена громадської організації «Українська Асоціація фізичної терапії» (далі – Свідоцтво). Свідоцтво видається щорічно. При втраті Свідоцтва видається його дублікат.

3. Права та обов’язки членів організації

3.1. Члени Асоціації мають право:
3.1.1. одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
3.1.2. обирати та згідно критеріїв кандидатів на посади бути обраним до статутних органів Асоціації;
3.1.3. брати участь у заходах Асоціації, на умовах визначених Правлінням Асоціації;
3.1.4. брати участь у голосуванні на Конференції відповідно до вимог Регламенту проведення Конференції;
3.1.5. вносити пропозиції у керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
3.1.6. оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
3.1.7. отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
3.1.8. мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією;
3.1.9. вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.

3.2. Члени Асоціації зобов’язані:
3.2.1. брати участь у роботі Асоціації;
3.2.2. дотримуватись положень цього Статуту;
3.2.3. виконувати рішення її керівних органів;
3.2.4. сприяти поширенню інформації про діяльність Асоціації;
3.2.5. своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Асоціацією;
3.2.6. проводити просвітницьку роботу з поширення програм Асоціації та залучати нових членів;
3.2.7. дотримуватися норм моралі та професійної етики і прийнятих на себе зобов’язань;
3.2.8. популяризувати ідеї та мету (цілі) Асоціації та сприяти посиленню її престижу;
3.2.9. утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Асоціації та її членам;
3.2.10. своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески;
3.2.11. утримуватись від дій, які б ганьбили та дискредитували професію фізична терапія.

3.3. За активну участь у роботі Асоціації, вагомий внесок у її розвиток та розвиток професії фізична терапія, членам Асоціації за рішенням Правління можуть присвоюватись почесні звання. Порядок присвоєння почесних звань у Асоціації визначається Правлінням Асоціації.

4. Міграція та діяльність членів у організації

4.1. Члени Асоціації можуть вести свою статутну діяльність на усій територій України та закордоном із збереженням членства.

4.2. Номінальна належність члена Асоціації до відокремленого підрозділу Асоціації (далі – осередку) визначається за його місцем прописки.

4.3. Номінальна належність члена Асоціації до осередку та відповідна його категорія членства, надає йому можливість бути обраним у керівні органи та/або делегати від даного осередку.

4.4. Члени Асоціації відповідної категорії членства, можуть вести свою статутну діяльність у осередку, територіальна дія якого не розповсюджується на його місце прописки, мати свої права, але без можливості бути обраним у керівні органи та/або делегати від даного осередку.

4.5. У випадках коли є зміна робочого місця, відрядження, навчання, соціальна відпустка, перебування закордоном або за відсутності інших формальних підстав терміном більше ніж 180 календарних дні, Правління Асоціації залишає за собою право змінити такому члену Асоціації його категорію членства.

4.6. Підставою зміни номінальної належності члена до осередку є зміна його місця прописки.

4.7. При зміні місця прописки, освітньої кваліфікації чи року вступу члена Асоціації, Правління Асоціації або його уповноважений орган вносить відповідні зміни у його реєстраційний номер та Реєстр Асоціації.

4.8. У разі зміни місця прописки та/або освітньої кваліфікації, член Асоціації зобов’язаний про це повідомити Правління Асоціації або його уповноважений орган.

5. Припинення членства у організації

5.1. Член Асоціації припиняє своє членство у Асоціації шляхом подання особисто заяви на ім’я голови Правління Асоціації. 

5.2. Членство у Асоціації припиняється з моменту подання заяви про вихід із Асоціації. 

5.3. Член Асоціації вправі подати заяву про вихід особисто, або надіслати заяву поштою, включаючи використання засобів зв’язку. 

5.4. Членство у Асоціації автоматично припиняється в разі:
5.4.1. визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною;
5.4.2. смерті або оголошенням фізичної особи померлою.

5.5. Правління Асоціації має право виключити члена Асоціації зі складу членів Асоціації у випадках:
5.5.1. якщо діяльність члена Асоціації суперечить меті Асоціації, перешкоджає її досягненню;
5.5.2. систематичного порушення ним вимог цього Статуту; 
5.5.3. втрати професійного зв’язку (щодо членів, які мають відповідну кваліфікацію);
5.5.4. одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Асоціацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу; 
5.5.5. систематичного невиконання рішень керівних органів Асоціації або відмови від їх виконання;
5.5.6. бездіяльності або неучасті в діяльності Асоціації протягом останніх 12 місяців.

5.6. Рішення про виключення члена Асоціації зі складу членів Асоціації може бути оскаржено таким членом до Конференції та/або суду.

5.7. У випадку добровільного виходу або виключення з Асоціації кошти та інше майно, внесені до Асоціації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

6. Відновлення членства у організації

6.1. Відновлення у члени Асоціації відбувається один раз у квартал.

6.2. Відновлення у члени Асоціації можливе після закінчення терміну, обумовленого рішенням Правління Асоціації або його уповноваженого органу.

6.3. У разі відсутності порушень перелічених у пункті 5.5.:
6.3.1. та несплаті членських внесків протягом одного року – відновлення у члени Асоціації проводиться при умові сплати членського внеску за попередній період та сплати членського внеску за поточний період.
6.3.2. та несплаті членських внесків протягом двох років – відновлення у члени Асоціації проводиться при умові сплати членських внесків за попередні періоди та сплати членського внеску за поточний період.
6.3.3. та несплаті членських внесків протягом трьох та більше років – відновлення членства у Асоціації проводиться на загальних підставах з втратою усіх попередніх років членства у Асоціації.

6.4. У інших випадках, таких як зміна місця проживання, освітньої кваліфікації, перебування за межами України, втрата професійного зв’язку тощо, відновлення у члени Асоціації вирішується Правлінням Асоціації у індивідуальному порядку.