ЗАТВЕРДЖЕНО
IV Конференцією ГО “УАФТ”
Протокол №1 від 27.09.11р.

із змінами засідання VIII Конференції від 14 липня 2016р.

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
членів громадської організації
“Українська Асоціація фізичної терапії”

Вступ
В даному документі подано перелік і детальний опис професійних компетенцій яким мають відповідати фахівці фізичної реабілітації/фізичні терапевти в Україні. Цей документ був розроблений Українською Асоціацією фізичної терапії (далі Асоціація) на основі вимог до практичної діяльності, що декларує Світова Конфедерація фізичної терапії (далі – СКФТ).

Професійні компетенції мають на меті декларувати основні вимоги до випускників вищих навчальних закладів, що готуються за програмою початкового рівня професійної підготовки фахівців фізичної реабілітації/фізичних терапевтів, тим самим, гарантують безпеку і ефективність їхньої практичної діяльності. Цим документом у подальшому рекомендується керуватися при розробці навчальних програм, а також для перевірок та акредитації навчальних закладів в Україні. Фахівці, які отримали освіту в інших країнах і бажають провадити практичну діяльність в Україні, оцінюються згідно цих компетенцій.

Асоціація закликає членів Асоціації проводити регулярні перегляди документу і вносити необхідні поправки відповідно до змін, які відбуватимуться в процесі розвитку професії.

Компетенції
Для того, щоб відповідати належному рівню основних вимог що декларує СКФТ випускники повинні продемонструвати, що вони відповідають кожній з дев’яти компетенцій визначених УАФТ, в якості мінімальної вимоги для початку практичної діяльності.

Зміст, навчальний процес і клінічна практика, які охоплюють учення про три основні системи організму, на які спрямовані заходи фізичної терапії: серцево-судинна та легенева системи, опорно-руховий апарат та нервова система повинні бути інтегровані в усю програму.

Як орієнтир, УАФТ вважає, що близько 1000 годин клінічної практики отриманої у різноманітних закладах та установах дозволить досягти відповідності і отримати базовий вишкіл. Освітня програма початкового рівня професійної підготовки фізичного терапевта повинна здобуватись в університеті або в закладі рівня університету, і тривати щонайменше чотири роки. Навчальна клінічна практика повинна проводитись під безпосереднім керівництвом фахівців фізичної реабілітації/фізичних терапевтів відповідної кваліфікації, за погодженням того чи іншого вищого навчального закладу.

Дев’ять компетенцій, які описані в цьому документі в основному стосуються практичної діяльності фізичного терпевта. Ці компетенції застосовуються впродовж усієї періоду практичної діяльності, враховують культурні особливості і є рівноцінно важливі. За будь-яких обставин, інтереси пацієнта/клієнта є завжди центральним аспектом професійних компетенцій.

Професійні компетенції сформульовані в доволі широкому розумінні, залишаючи простір для постійного розвитку практичної діяльності. Кожна компетенція декларує ключову вимогу, якій повинен відповідати випускник. Складові – це вимоги необхідні для досягнення відповідності кожній компетенції, а підпункти складових (позначені крапками) є лише прикладами, а не передумовами досягнення відповідності компетенцій.

Компетенція 1
Володіти аналізом та вести дискусію на біомедичні, поведінкові, та соціальні теми пов’язані з аспектами фізичної терапії. Втілювати ці знання на практиці.
1.1. Аналізувати нормальний розвиток та відмінності в розвитку людського організму та його рухових функціях:

 • описувати особливості фізичного та психічного розвитку людського організму та розуміти його зміни, які відбуваються впродовж життя;
 • розпізнавати відмінності у розвитку людського організму та його рухових функціях;
 • розуміти анатомічну будову людського тіла та його основні системи;
 • знаходити зв’язок між соціальними, культурними, психологічними і духовними аспектами життя, та розуміти їхній вплив на розвиток людини;
 • розуміти процеси, які проходять в організмі, коли людина навчається контролювати рухові функції свого тіла, використовувати ці знання з метою розвитку рухових вмінь та навичок;
 • враховувати постійний взаємозв’язок і взаємовплив фізичної, когнітивної, емоційної, соціальної та культурної сфер людського життя у роботі з пацієнтами/клієнтами.

1.2. Аналізувати нормальну будову і функцію людського організму протягом його життя:

 • демонструвати розуміння анатомічної будови та функцій людського організму;
 • описувати будову і функції нервової системи людини;
 • визначати анатомічну будову за зовнішніми ознаками;
 • описувати нормальні фізіологічні процеси та їх зміни впродовж усього життя;
 • пояснювати взаємозв’язок між будовою та функцією основних систем людського організму;
 • аналізувати основні рухові функції людського організму.

1.3. Пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної терапії:

 • демонструвати знання про реакції клітин і тканин організму на ушкодження;
 • описувати патологічні процеси пов’язані з погіршенням стану здоров’я, які піддаються корекції заходами фізичної терапії;
 • пояснювати, як погіршення функції людського організму можуть впливати на будову тіла;
 • розуміти загальні принципи і механізми процесів, що погіршують стан здоров’я, можливі реакції на ушкодження, відновлення та одужання в контексті практичної діяльності.

1.4. Пояснювати на які патологічні процеси мають вплив заходи фізичної терапії:

 • обґрунтувати вибір методів втручання/терапії, демонструючи, при цьому, глибокі знання патофізіологічних механізмів;
 • розуміти вплив і ефект широко застосовуваних фізичних чинників;
 • пояснювати реакцію клітин і тканини на ушкодження.

1.5. Пояснювати потребу в заходах фізичної терапії:

 • застосовувати науково доказові дані для аналізу клінічної картини і визначення патології, що потребує залучення методів фізичної терапії;
 • уміти ставити завдання для пацієнта/клієнта;
 • уміти пояснювати принципи науково доказової практики;
 • обґрунтовувати вибір методів втручання/догляду враховуючи патологію.

1.6. Пояснювати теоретичні та практичні принципи фізичної терапії та їх зв’язок із охороною здоров’я:

 • визначати методи оцінки стану пацієнта/клієнта, клінічного аналізу, виявлення проблем, встановлення завдань, планування втручання/супроводу, оцінки досягнутих результатів та планування призупинення чи повного завершення курсу фізичної терапії;
 • застосовувати знання про патологічні процеси, що стосуються стану конкретного пацієнта/клієнта.

1.7. Описувати загальні медичні, хірургічні та психологічні методи втручання, спорідненні з практикою фізичної терапії:

 • з’ясовувати медичні, хірургічні та інші методи лікування захворювань/патології на різних етапах одужання;
 • обґрунтовувати потребу в фізичній терапії для пацієнтів/клієнтів, які мали хірургічні втручання чи зазнали погіршення стану здоров’я від поширених захворювань, виходячи з патофізіологічної картини;
 • пояснювати психосоціальні питання, які слід враховувати при заходах фізичної терапії;
 • пояснювати найбільш поширені захворювання/клінічні стани, які зустрічаються в практичній діяльності.

1.8. Оцінювати необхідність підтримки здорового способу життя пацієнта/клієнта:

 • пояснювати поняття здорового способу життя в контексті стану конкретного пацієнта/клієнта;
 • пояснювати принципи зміцнення здоров’я;
 • розуміти поняття “здоров’я”, та шляхи його зміцнення;
 • переконувати в ефективності фізичних вправ для зміцнення здоров’я, наводячи приклади з досвіду різних культур і національностей;
 • пояснювати принципи і дію профілактичних заходів фізичної терапії.

1.9. Розуміти і враховувати основи культурного сприйняття/бачення у практичній діяльності фізичної терапії:

 • знати культурні відмінності сучасного населення України і їх вплив на ставлення людей до питань охорони здоров’я;
 • розуміти, що труднощі, які виникають у процесі надання чи отримання фізичної терапії, можуть бути пов’язані з культурними особливостями, переконаннями, віком, статтю чи соціальним становищем пацієнта/клієнта.

Компетенція 2
Оцінювати, аналізувати та планувати діяльність у фізичній терапії
2.1. Дотримуватись основних юридичних та етичних вимог:

 • розуміти законодавчі акти, що стосуються фахівців галузі охорони здоров’я України;
 • працювати в межах своєї професійної діяльності;
 • дотримуватися Етичного Кодексу Асоціації;
 • нести відповідальність за власні професійні рішення і дії;
 • вести записи результатів фізичної терапії;
 • користуватися лише тими абревіатурами і термінологією, яка є прийнятною для даної установи;
 • проявляти повагу до пацієнта/клієнта;
 • проявляти емпатію;
 • вести ефективне спілкування;
 • дотримуватися медичного права.

2.2. Провадити діяльність зі згоди пацієнта/клієнта:

 • розуміти необхідність отримання згоди як з боку пацієнта/клієнта, так і з боку надавача послуг;
 • розуміти принципи отримання згоди, у випадках, коли пацієнт/клієнт є недостатньо компетентним, або не спроможний дати згоду;
 • інформувати пацієнта/клієнта про кожну процедуру, що виконується;
 • отримувати і записувати згоду пацієнта/клієнта на проведення кожної процедури;
 • поважати потребу пацієнта/клієнта у спілкуванні;
 • поважати культурні відмінності;
 • обговорювати вплив культури на можливості проведення фізичної терапії.

2.3. Постійно забезпечувати пацієнтові/клієнтові та практикуючому фахівцю безпеку:

 • брати до уваги особливості середовища та право на приватне життя і конфіденційність;
 • аналізувати фактичний та потенційний ризик, виявляти небезпеку та відповідним чином реагувати на неї;
 • аналізувати результати обстеження і складати відповідний план професійних дій, враховуючи усі заходи безпеки та протипокази щодо кожної дії;
 • проявляти готовність, у разі невизначеності, звертатися по допомогу чи скеровувати пацієнта/клієнта до іншого фахівця сфери охорони здоров’я.

2.4. Детально проводити анамнез у пацієнта/клієнта:

 • налагодити взаєморозуміння і хороший контакт з пацієнтом/клієнтом для того, щоб зібрати анамнез та інформацію про існуючий стан здоров’я;
 • використовувати навики ведення співбесіди, які відповідають конкретному пацієнтові/клієнтові;
 • зібрати достовірний анамнез та інформацію про існуючий стан здоров’я пацієнта/клієнта;
 • вміти інтерпретувати вербальні та невербальні відповіді пацієнта/клієнта.

2.5. Ретельно проводити реабілітаційне обстеження та огляд:

 • інтерпретувати результати достовірних досліджень;
 • застосовувати клінічне обґрунтування при виборі методів обстеження та огляду;
 • застосовувати відповідні тести і методи вимірювання;
 • застосовувати методи огляду та обстеження у логічному порядку;
 • ретельно та точно проводити огляд та обстеження.

2.6. Вміти вибирати, аналізувати та трактувати отриману інформацію:

 • аналізувати відповідні дані;
 • використовувати клінічне обґрунтування для того, щоб інтерпретувати отримані дані;
 • при потребі збирати та аналізувати подальшу інформацію.

2.7. Демонструвати вміння клінічного обґрунтування:

 • описувати модель клінічного обґрунтування;
 • представляти чітке логічне обґрунтування вибраної послідовності питань та обстежень;
 • вміти аналізувати усі отримані дані обстежень для виявлення уражень пацієнта/клієнта та обмежень для його участі у діяльності;
 • вміти синтезувати отриману інформацію;
 • вміти інтерпретувати отримані дані та встановлювати рухове порушення.

2.8. Пояснювати дані обстежень пацієнту/клієнту:

 • вміти визначити найголовніші дані з обстеження пацієнта/клієнта та представити їх, пояснивши можливі причини порушення;
 • застосовувати навики відповідного спілкування;
 • переконатися, що пацієнт/клієнт розуміє вас.

2.9. Розробляти завдання фізичної терапії:

 • консультуватися з пацієнтом/клієнтом та іншими досвідченими особами;
 • використовувати моделі встановлення завдань;
 • встановити та погодити спільні з пацієнтом/клієнтом завдання.

2.10. Складати та обговорювати план втручання:

 • вибирати і обговорювати відповідні методи втручання/догляду;
 • визначати протипокази і застереження щодо фізичної терапії;
 • залучати пацієнта/клієнта до реалізації плану втручання;
 • отримати згоду пацієнта/клієнта на виконання кожної частини плану втручання, включаючи будь-які зміни.

2.11. Об’єктивно та ретельно записувати результати обстеження/тестування:

 • дотримуватися етичних та юридичних вимог ведення документації;
 • ретельно записувати проведені, вчасні та об’єктивні обстеження, користуючись логічним форматом, який відповідає найкращим професійним інструкціям фахівця і вимогам даного закладу;
 • записувати дату, прізвище і/або підпис, та вказувати час запису.

2.12. Проводити обстеження і планування у відповідності до потреб здоров’я та культурних цінностей населення України:

 • визнавати існуючу урядову стратегію щодо охорони здоров’я;
 • проявляти розуміння медичного права;
 • уважно ставитися до пацієнтів/клієнтів та їхніх потреб.

Компетенція 3
Застосовувати та оцінювати заходи фізичної терапії
3.1. Демонструвати безпечне, ефективне і результативне втручання:

 • завжди діяти етично;
 • забезпечувати пацієнтові/клієнтові конфіденційність, гідність та комфорт;
 • застосовувати безпечне, ефективне та вчасне втручання фізичної терапії;
 • попередити/мінімізувати ризик та небезпеку під час втручання фізичної терапії;
 • проявляти готовність у разі невизначеності, звертатися по допомогу чи скеровувати пацієнта/клієнта до іншого спеціаліста сфери охорони здоров’я;
 • забезпечити вчасну перевірку використовуваного обладнання;
 • володіти необхідними знаннями щодо процедури під час надзвичайних ситуацій.

3.2. Оцінювати результати втручання фізичної терапії:

 • проводити повторне обстеження/тестування;
 • оцінювати ефективність втручання;
 • повідомляти пацієнта/клієнта про ці дані;
 • визначати ставлення пацієнта/клієнта до результатів втручання.

3.3. Використовувати засоби вимірювання результатів:

 • виявляти і підбирати відповідні засоби вимірювання результатів;
 • дотримуватися стандартизованих протоколів під час вимірювання результатів;
 • інтерпретувати отримані дані.

3.4. Адаптовувати поточну діяльність:

 • отримати згоду пацієнта на зміну діяльності;
 • надавати пацієнтові/клієнтові відгуки, коректуючи виконання вправ/дій і при потребі, перефразовувати інструкції;
 • змінювати завдання там, де це необхідно;
 • визначати приблизну частоту занять і тривалість виконання плану втручання;
 • спільно з пацієнтом/клієнтом погоджувати план втручання.

3.5. Вести ретельні записи результатів втручання:

 • дотримуватися юридичних та етичних норм щодо ведення документації;
 • записувати проведені ретельні, вчасні та об’єктивні обстеження, користуючись логічним форматом, який відповідає найкращим професійним інструкціям фахівця і вимогам даного закладу;
 • записувати дату, прізвище і/або підпис, та вказувати час запису;
 • робити записи про згоду пацієнта/клієнта на виконання кожної процедури;
 • користуватися об’єктивними методами ведення документації.

3.6. Оцінити потребу проведення реабілітаційних втручань:

 • оцінити чи були досягнуті завдання;
 • постійно проводити повторні обстеження, щоб оцінити успіх і поставити нові задачі;
 • оцінювати ефективність самоуправління пацієнтів/клієнтів;
 • застосовувати клінічне обґрунтування і переглядати встановлені завдання.

3.7. Допомагати пацієнту/клієнту зрозуміти і задовольняти його власні потреби:

 • навчати пацієнта/клієнта застосувати принципи безпечного самоуправління чи самодогляду, у період між терапевтичними заходами;
 • знаходити відповідні ресурси та групи професійної підтримки пацієнтів/клієнтів;
 • надавати інформацію та сприяти розумінню потреб пацієнта/клієнта;
 • надавати пацієнтам/клієнтам програму для самоуправління і/або виконання програми вдома;
 • брати участь у командному підході у роботі з пацієнтом/клієнтом.

3.8. Проводити заходи, які відповідають потребам здоров’я та культурним цінностям народу України:

 • дотримуватися медичного права;
 • вибирати методи втручання, які враховують та забезпечують культурні потреби пацієнтів/клієнтів;
 • поважати культурні переконання та їхній вплив на усі аспекти фізичної терапії пацієнта/клієнта;
 • визначати команду спеціалістів сфери охорони здоров’я та систему культурної підтримки для кожного пацієнта/клієнта.

3.9. Звертатись до інших фахівців охорони здоров’я у разі виникнення потреби:

 • працювати в межах професійної діяльності фізичного терапевта;
 • визначати і обговорювати ролі відповідних фахівців охорони здоров’я та існуючі у громаді послуги;
 • вчасно спілкуватися з іншими відповідними фахівцями охорони здоров’я, використовуючи належну інформацію;
 • залучати, де необхідно, інших фахівців охорони здоров’я;
 • слідкувати щоб клінічні записи були датованими, зрозумілими, точними і лаконічними;
 • забезпечувати щоб усі необхідні дані були включені у скерування.

3.10. Співпрацювати в команді з іншими фахівцями та робити свій внесок у командну роботу:

 • проявляти розуміння командного процесу;
 • проявляти розуміння ролей інших фахівців охорони здоров’я;
 • брати участь у зборах команди фахівців;
 • делегувати обов’язки в команді відповідно до навичок;
 • надавати статистичну інформацію щодо професійного втручання, відповідно до вимог закладу.

Компетенція 4
Застосовувати ефективне спілкування
4.1. Володіти методами спілкування:

 • обговорювати різні методи спілкування;
 • враховувати чинники, які можуть впливати на ефективність спілкування;
 • вміти використовувати відкриті і закриті питання;
 • визначати і інтерпретувати невербальні методи спілкування.

4.2. Володіти навичками спілкування:

 • володіти навиками уважного слухача, вміти поставити правильно питання;
 • спілкуватися професійно і зрозуміло з пацієнтами/клієнтами, опікунами/членами сім’ї та іншими учасниками процесу фізичної терапії;
 • ставитися до пацієнтів/клієнтів з розумінням і повагою;
 • надавати інформацію і завжди переконуватись, що вас розуміють;
 • демонструвати навики вербального і невербального спілкування;
 • ретельно записувати отриману інформацію.

4.3. Використовувати методи спілкування:

 • підбирати відповідні методи спілкування враховуючи особливості стану конкретного пацієнта;
 • залучати до спілкування перекладача, якщо є потреба;
 • надавати письмову інформацію зрозумілою мовою;
 • аналізувати свої комунікативні вміння та вміння інших;
 • робити висновки та вдосконалювати навички спілкування.

4.4. Слухати і правильно трактувати розмови між пацієнтом/клієнтом та його близькими/опікунами:

 • слухати уважно пацієнта/клієнта і відповідно реагувати, використовуючи вербальні і невербальні методи;
 • намагатись здобути максимально вичерпну інформацію, задаючи відповідні питання;
 • обговорювати процес втручання з пацієнтом/клієнтом та/або членами його/її родини чи іншими працівниками сфери охорони здоров’я, коли є в цьому потреба;
 • інтерпретувати інформацію точно і достовірно;
 • проводити повторну оцінку ефективності спілкування;
 • опрацьовувати і записувати отриману інформацію належним чином.

4.5. Враховувати культурні та мовні відмінності:

 • визначити, якою мовою пацієнт/клієнт володіє найкраще;
 • використовувати термінологію і пояснення прийнятні для культури, віку і статі пацієнта/клієнта та його опікунів/родичів;
 • розпізнавати і уточнювати нову інформацію;
 • завжди переконуватись в тому, що вас розуміють.

Компетенція 5
Застосовувати навчальні принципи у практичній діяльності фізичної терапії

5.1. Виявляти і розуміти навчальні принципи:

 • обговорювати такі навчальні принципи, як: визначення стилю навчання, індивідуальні та групові заняття, рефлективні заняття, зорієнтовані на мету, зорієнтовані на студента, надавання і отримування відгуків;
 • розробляти навчальний план, який включатиме посилання на сучасні наукові дослідження;
 • розробити засоби оцінки.

5.2. Вибирати навчальні ресурси, що найкраще відповідають пацієнту/клієнту і оточенню:

 • виявляти індивідуального користувача або групу користувачів;
 • оцінити потреби пацієнта/клієнта для того, щоб вибрати належні ресурси і оточення;
 • вибирати належний метод надання послуг, залежно від потреб пацієнта/клієнта чи розміру групи;
 • виявляти існуючі ресурси або створювати науково доказові ресурси.

5.3. Планувати і проводити навчання, що відповідає пацієнту/клієнту:

 • забезпечити інформацію, приміщення та необхідне обладнання;
 • розробити навчальні завдання, змістове наповнення курсу та вибрати рівень розуміння;
 • написати навчальну мету та завдання і спланувати формат та послідовність навчальних занять для кращого засвоєння матеріалу;
 • проводити заплановані навчальні заняття;
 • надавати інформацію у найбільш ефективний спосіб.

5.4. Оцінювати результати навчання та адаптувати навчальний процес при потребі:

 • підготувати форму оцінювання;
 • заохочувати слухачів висловлювати свої відгуки;
 • аналізувати відгуки;
 • адаптувати навчальний план;
 • повторно оцінювати новий навчальний план.

5.5. Проводити та здійснювати адаптацію навчання відповідно до потреб народу України:

 • використовувати відповідну форму навчання;
 • пристосовувати навчальне середовище до культурних, вікових, гендерних та індивідуальних чи сімейних особливостей пацієнтів/клієнтів;
 • користуватися термінологією та мовою, що відповідає культурним, віковим, гендерним та індивідуальним чи сімейним особливостям пацієнтів/клієнтів;
 • сприяти використанню перекладу та письмової інформації, представленої відповідною мовою.

Компетенція 6
Застосовувати принципи управління, що стосуються практики фізичної терапії
6.1. Застосовувати принципи організаційного управління в системі охорони здоров’я, ефективно працювати в команді:

 • розпізнавати принципи організаційного управління;
 • знати систему охорони здоров’я в Україні;
 • наводити паралелі, порівнювати систему організації охорони здоров’я з іншими структурами в Україні;

6.2. Розуміти принципи постійного покращення якості послуг:

 • визначити складові плану покращення якості послуг;
 • розуміти роль заходів гарантування якості послуг, таких як акредитація, перевірка чи аудит;
 • враховувати оцінку колег і проводити самооцінку;
 • змінювати, покращувати професійну діяльність відповідно до оцінки та відгуків пацієнтів/клієнтів, колег і наставників;
 • брати участь в спеціальних тренінгах, семінарах, курсах підвищення кваліфікації;
 • оцінювати і підсумовувати результати тих чи інших заходів та процедур, і змінювати підходи відповідно до їх ефективності.

6.3. Ефективно працювати в команді з іншими працівниками сфери охорони здоров’я:

 • визначити перешкоди, які можуть завадити ефективному проведенню фізичної терапії;
 • знаходити рішення для ефективної роботи команди різних працівників сфери охорони здоров’я;
 • ефективно працювати в команді фізичних терапевтів;
 • ефективно працювати в системі охорони здоров’я.

6.4. Визнавати принципи делегування та наставництва:

 • оцінювати об’єм роботи і ефективно розподіляти обов’язки;
 • визначити роль допоміжного персоналу системи охорони здоров’я в Україні;
 • розпізнавати принципи наставництва;
 • розуміти, як принципи наставництва застосовуються у практиці фізичної терапії.

6.5. Вести документацію, вносити точні і достовірні дані:

 • стежити, щоб не порушувались юридичні та етичні норми ведення документації;
 • стежити, щоб записи були достовірними, точними і здійснювались вчасно;
 • стежити, щоб статистичні дані записувались регулярно і були доступними.

6.6. Дотримуватись прийнятих стандартів збереження, оприлюднення, транспортування та знищення інформації:

 • дотримуватись правил ведення та зберігання інформації;
 • розуміти і поважати право пацієнтів/клієнтів на конфіденційність;
 • вести записи, таким чином, щоб необхідну інформацію було легко при необхідності знайти.

6.7. Ефективно розподіляти та використовувати час:

 • бути пунктуальним;
 • дотримуватись графіку призначених прийомів і процедур;
 • ефективно розподіляти і використовувати час підчас процедур/занять фізичної терапії з пацієнтом/клієнтом;
 • ефективно розподіляти і використовувати час в межах певного робочого періоду: дня, тижня, тощо;
 • встановлювати пріоритети;
 • змінювати пріоритети відповідно до неочікуваних потреб і побажань пацієнта/клієнта;
 • регулярно переглядати об’єм роботи і встановлювати пріоритети.

6.8. Визнавати і розуміти юридичні та етичні вимоги до професійної діяльності:

 • провадити свою діяльність у відповідності до посадової інструкції фахівця фізичної реабілітації/ фізичного терапевта;
 • керуватися положеннями основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням внесених до них змін, доповнень, положень, конвенцій та рекомендацій;
 • керуватися положеннями Етичного Кодексу Асоціації;
 • провадити свою діяльність у відповідності з іншими нормативними документами, які тим чи іншим чином стосуються роботи фізичних терапевтів;
 • розуміти концепцію найкращої моделі послуг.

Компетенція 7
Застосовувати науково доказові дані у практичній діяльності фізичної терапії
7.1. Вміти здійснювати пошук необхідної науково-методичної літератури:

 • вміти використовувати пошуковий процес;
 • розробляти і належним чином адаптувати пошукові стратегії;
 • здійснювати пошук, використовуючи доступні ресурси, такі, як електронні бази даних;
 • обговорювати різні методи статистичного аналізу стосовно різних форм дослідження;
 • обговорювати можливі етичні наслідки та вимоги під час досліджень у сфері охорони здоров’я.

7.2. Проявляти розуміння методів дослідження:

 • описувати відповідні методи дослідження, які можуть використовуватися для вивчення різноманітних дослідницьких питань;
 • мати базове розуміння цінності різних дослідницьких парадигм для досліджень у фізичній терапії;
 • проявляти базове розуміння процесів дослідження;
 • вміти описувати основні елементи форм досліджень;
 • вміти описувати різні методи збору даних;
 • дотримуватися етичних норм дослідницького процесу, включаючи поняття згоди і неприпустимості плагіату.

7.3. Вміти критично аналізувати наукову літературу:

 • розуміти процес критичного аналізу;
 • вміти застосовувати критичний підхід під час процесу інтерпретації;
 • знаходити відповідні критерії для того, щоб оцінити якість різного типу літератури;
 • бути обізнаним щодо основних біо-медичних статистичних даних;
 • вміти критично аналізувати належний підбір наукових праць.

7.4. Вміти у науковому форматі доповідати про отримані дані щодо критичного аналізу:

 • використовувати належний формат, виходячи з методу наукового дослідження;
 • використовувати стандартизований формат ведення записів;
 • при використанні відомого наукового методу обов’язково цитувати використані джерела;
 • вміти синтезувати інформацію, отриману з кількох джерел;
 • вміти представляти дані наукових досліджень, використовуючи різноманітні методи презентації різним категоріям слухачів.

7.5. Впроваджувати сучасні наукові дані у практику фізичної терапії:

 • вміти критично аналізувати існуючу практичну дільність фізичної терапії, посилаючись на сучасну наукову літературу;
 • вміти обґрунтовувати діяльність фізичної терапії, посилаючись на сучасні наукові дослідження;

7.6. Пояснювати науково підтверджені переваги обраного підходу у фізичній терапії:

 • обговорювати принципи науково обґрунтованого навчання, критичного аналізу і синтезу літератури та думки експертів і використання усіх найкращих сучасних надбань у роботі з пацієнтом/клієнтом;
 • вміти пояснювати процеси клінічного обґрунтування для підтвердження обраного підходу фізичної терапії;
 • вміти обґрунтовувати обраний підхід фізичної терапії посилаючись на сучасні наукові дослідження;
 • брати участь у презентаціях та аналізах наукових досліджень;
 • вміти представити доцільність науково обґрунтованого навчання.

Компетенція 8
Провадити професійну діяльність
8.1. Дотримуватись принципів професійної поведінки:

 • дотримуватись принципів поведінки і ставлення прийнятного для суспільства і професії;
 • керуватися положеннями Етичного Кодексу Асоціації;
 • ефективно працювати в команді фахівців охорони здоров’я.

8.2. Вести безпечну практичну діяльність:

 • проводити безпечні, ефективні і своєчасні процедури фізичної терапії;
 • запобігати/мінімізувати ризики та небезпеки підчас проведення процедур;
 • проявляти вміння залучати інших фахівців, якщо цього потребує стан пацієнта/клієнта, чи виникають суперечливі ситуації;
 • переглядати досягнення і поразки;
 • вести ретельні інформативні записи, з урахуванням культурних і етичних аспектів.

8.3. Планувати та демонструвати докази професійного розвитку:

 • оцінювати себе критично;
 • вміти представити і оцінити власний досвід, а також визначити навчальні завдання;
 • поглиблювати базові знання з допомогою самоосвіти;
 • розробляти план безперервного професійного розвитку;
 • зберігати усі дані та документацію, що стосуються професійного розвитку;
 • черпати знання і досвід в процесі вивчення досвіду колег та свого власного, брати участь у вивченні досвіду колег;
 • вносити необхідні зміни в свою діяльність відповідно до результатів оцінювання.

Компетенція 9
Демонструвати самостійну практичну діяльність відповідно до початкового рівня кваліфікації
9.1. Дотримуватись юридичних норм:

 • розуміти законодавчі акти, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я;
 • займатися професійною практикою у межах чинного законодавства України;
 • працювати в межах загальної сфери професійної діяльності фізичного терапевта.

9.2. Дотримуватися відповідних стандартів та Етичного Кодексу:

 • займатися професійною практикою відповідно до державних стандартів та Етичного Кодексу Асоціації;
 • займатися професійною практикою, дотримуючись правил безпеки;
 • демонструвати ставлення і поведінку, допустиму для суспільства і професійної діяльності.

9.3. Бути готовим відповідати за наслідки професійної діяльності перед суспільством та іншим фахівцями:

 • провадити професійну діяльність з найбільшою користю для пацієнта/клієнта;
 • поважати права і гідність усіх осіб;
 • визначати ролі та обов’язки інших фахівців сфери охорони здоров’я;
 • визначати межі власної професійної діяльності;
 • нести відповідальність за власні професійні рішення та дії;
 • приймати найкращі можливі рішення, виходячи з принципу науково доказової діяльності;
 • проявляти готовність у разі невизначеності звертатися по допомогу до іншого фізичного терапевта;
 • сприяти і брати участь у постійному удосконаленню професійного рівня.

9.4. Будучи фізичним терапевтом початкового рівня кваліфікації, демонструвати готовність до самостійної практичної діяльності, включаючи застосування базових знань щодо серцево-судинної, дихальної, неврологічної систем та системи опорно-рухового апарату:

 • вміти розпізнавати найбільш сприятливі для фізичної терапії можливості і умови;
 • самостійно проводити обстеження/огляд та втручання/догляд пацієнтів/клієнтів з поодинокими чи численними проблемами;
 • проявляти готовність у разі недостатньої компетентності, скеровувати пацієнта/клієнта до іншого фізичного терапевта;
 • вміти знаходити відповідні необхідні структури та надавачів послуг у межах громади;
 • пропагувати і сприяти здоровому способу життя